Registratieovereenkomst

Huisregels Scannerforum.nl

Het Scannerforum vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom zijn huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker zich aan dient te houden. Door gebruik te maken van het forum verklaar je akkoord te gaan met deze huisregels. Het Scannerforum kan de huisregels op ieder moment eenzijdig wijzigen. Deze wijzigingen worden via het forum kenbaar gemaakt. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker (u) om van de actuele regels op de hoogte te zijn.


Definities
 • Het forum: de website www.scannerforum.nl
 • Het moderatorteam: het beheer en de door haar aangewezen moderators, allen zijnde vrijwilligers van het forum met als taak het in goede banen leiden van discussies en toezien op het naleven van de huisregels op het forum
 • Gebruiker: iedere bezoeker van de website www.scannerforum.nl, al dan niet ingeschreven om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om berichten te plaatsen. Het forum kent geen leden


Rechten van het moderatorteam:

Het moderatorteam behoudt zich het recht voor om gebruikers het posten op het forum hetzij de toegang daartoe te ontzeggen, mochten deze zich naar het oordeel van het moderatorteam misdragen of in het verleden misdragen hebben. Tevens kan het moderatorteam te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen. Dit kan zonder enige waarschuwing, motivatie naar de gebruiker(s) of verantwoording anders dan intern binnen het moderatorteam gedaan worden. Gedragingen van gebruikers buiten het forum om, zowel online als offline, kunnen door het moderatorteam worden meegenomen in de afweging om toegang tot het forum te ontzeggen.


Plichten van de gebruiker:

Iedere gebruiker is verplicht zich te registreren alvorens hij/zij deel kan nemen aan discussies en berichten kan posten.

Om je te registreren op scannerforum.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan het moderatorteam van scannerforum.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je dit in je profiel aan te passen.


Met betrekking tot registratie is het niet toegestaan:
 • Een forumnaam te gebruiken die indruist tegen algemene gedragsregels
 • Een forumnaam te gebruiken die te veel lijkt op de forumnaam van een ander
 • Je uit te geven voor iets dat je niet bent of de indruk daartoe te wekken, door middel van uitingen in beeld of schrift
 • Om als individu over meerdere accounts te beschikken (zie ook verderop in de huisregels)
 • Om uw account beschikbaar te stellen aan andere personen


Normen en waarden

De gebruiker zal bij het posten op het forum de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.


Opvolgen van aanwijzingen

De gebruiker dient de aanwijzingen van het moderatorteam op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie evenals overtreding van de huisregels. Hierop kan het moderatorteam direct maatregelen treffen, waaronder het overgaan tot het permanent ontzeggen van de toegang tot het forum (ban). Deze maatregelen neemt het moderatorteam zelfstandig. Dat wil zeggen; hierover zal geen openbare of directe discussie gevoerd worden.


Niet toegestaan is:
 • Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet of daarnaar verwijzen.
 • Materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast. Dit geldt ook voor het verwijzen naar illegale websites, andere zaken of op te roepen tot illegale zaken en handelingen.
 • Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust; Er is toestemming van de houder van het auteursrecht nodig voor dat dergelijk materiaal gepost mag worden. De gebruiker die door copyright beschermd materiaal plaatst accepteert de verantwoordelijkheid van deze plaatsing. Heffingen, boetes en vorderingen als gevolg van onjuist gebruik van beschermd materiaal zullen door het moderatorteam op de gebruiker verhaald worden.
 • Reclame maken, spammen, behoudens oproepen en aanbiedingen (zonder eigenbelang) die scanner gerelateerd zijn in de daarvoor bedoelde boards. Bij twijfel kan hierover worden overlegd met het moderatorteam. Het toevoegen van een watermerk of bronvermelding bij foto’s wordt niet als reclame aangemerkt wanneer dit kenmerken niet storend aanwezig is en het materiaal gerelateerd is aan het topic. Het moderatorteam beoordeelt of een uiting voldoet aan de voorwaarden. Het plaatsen van  reclame of spam kan leiden tot een ban zonder voorafgaande waarschuwing.
 • Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen; Wanneer deze methode wordt toegepast, gaat het moderatorteam er van uit dat dit bewust worden gedaan om maatregelen van het moderatorteam te ontwijken. Dit is niet toegestaan. Het moderatorteam zal dan ook preventief overgaan tot permanente blokkade van het account.
 • Het aanmaken van meerdere accounts; Het is toegestaan om maximaal 1 account te hebben per persoon. Door middel van diverse, al dan niet geautomatiseerde checks controleren wij hier op. Wanneer meerdere mensen binnen 1 huishouden gebruik willen maken van het forum dient dit gemeld te worden bij het moderatorteam. Indien de gebruiker de gebruikersnaam wil aanpassen kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij het moderatorteam. Overtreding kan leiden tot het bannen van alle accounts.
 • (Onnodig) Quoten; Quoten van tekst moet een functie hebben: je maakt met een quote duidelijk op welk (deel van een) bericht je reageert. Reageer je niet direct op iemand (m.a.w.: er zitten andere reacties tussen), maak dan met een quote duidelijk op welk bericht je reageert.
 • Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken, petities en oproepen; Dit is niet toegestaan, tenzij het moderatorteam expliciet toestemming verleent.
 • Offtopic gaan binnen topics; Het is niet toegestaan om offtopic te gaan binnen de topics op het forum. Offtopic-posts kunnen door het moderatorteam zonder overleg verwijderd worden. Indien de offtopic discussie wel waardevol wordt geacht door het moderatorteam zal deze worden afgesplitst.
 • Commerciële berichten; Het vraag en aanbod board is bedoeld voor het aanbieden en uitwisselen van artikelen door particuliere gebruikers die gerelateerd zijn aan scanners. Commerciële uitingen of aanbiedingen die naar de mening van het moderatorteam niet passen binnen de visie van het scannerforum zullen worden verwijderd.
 • Producten te koop bieden zonder prijs. Alleen een vaste prijs is toegestaan; het forum is geen marktplaats.
 • Op de man spelen/provocatie richting mede-forummers en het moderatorteam; Het plaatsen van berichten die als op de man spelend of provocerend richting medegebruikers en/of het moderatorteam kunnen worden beschouwd, is niet toegestaan. Het moderatorteam zal desbetreffende berichten beoordelen, waarbij overtreding wordt bestraft.
 • Bedreiging van het moderatorteam, of andere gebruikers; Bedreiging, agressie, geweld, stalking, intimidatie en provocerend gedrag tegen medegebruikers en/of het moderatorteam wordt niet geaccepteerd. Dit is van toepassing op alle uitingen van de gebruiker, ongeacht of deze op het forum, bij uitoefening van werkzaamheden namens het scannerforum, in de privesfeer of in welke andere voorkomende omstandigheid dan ook plaatsvinden.

  Als bedreiging wordt gezien:

  • Verbale bedreiging en/of intimiderend taalgebruik via het forum en via email, telefoon en/of enig ander kanaal
  • Fysieke bedreiging
  • Provocerend/ intimiderend gedrag
  • Bedreiging en intimidatie via derden


  Bij een "bedreiging" op het forum zal het moderatorteam direct de berichten wijzigen of verwijderen zonder waarschuwing vooraf. De desbetreffende gebruiker zal direct een ban ontvangen. Het moderatorteam kan eventueel overgaan tot aangifte van bedreiging, zoals omschreven in artikel 284 danwel 285 van het Wetboek van Strafrecht.


Moderatiebeleid

In geval van overtreding van de huisregels kan het moderatorteam overgaan tot het nemen van sancties. Hiervoor zijn de volgende maatregelen mogelijk:
 • Het geven van bindende aanwijzingen over de discussie
 • Het aanpassen, verplaatsen of (tijdelijk) verwijderen van berichten en topics
 • Het sluiten van topics
 • Het waarschuwen van gebruikers
 • Het ontnemen van de mogelijkheid om berichten te posten
 • Het blokkeren van een gebruikersaccount
 • Het (permanent) blokkeren van een IP adres
 • Een (rechts)persoon verbieden van het aanmaken van een nieuwe gebruikersaccount

Afhankelijk van de aard, ernst en frequentie van de overtreding zal het moderatorteam kiezen welke maatregel genomen zal worden. Hierover hoeft door het moderatorteam geen verantwoording te worden afgelegd aan de gebruiker.

In het geval de gebruiker het niet eens is met een opgelegde maatregel kan dit kenbaar gemaakt worden aan het scannerforum via admin@scannerforum.nl


Moderator bescherming

De moderator aangesteld door het beheer geniet extra bescherming om zijn moeilijke taak uit te voeren. Moderators maken hun personalia nimmer bekend op het forum en het is de forumgebruiker niet toegestaan hier naar te vragen.


Rechten van de gebruiker

Het moderatorteam maakt, onderhoudt en financiert dit forum op vrijwillige basis, voortvloeiend uit persoonlijke belangstelling en betrokkenheid. De gebruiker kan geen rechten tot toegang of gebruik van het forum ontlenen aan deze doelstelling.

Het moderatorteam draagt zorg voor de volgende rechten:
 • Het recht om respectvol behandeld te worden
 • Het recht op bescherming van de privacy en anonimiteit van gebruikers en bezoekers. Het moderatorteam kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het delen van persoonlijke of privacy gevoelige gegevens door andere gebruikers, maar spant zich in om deze zaken te waarborgen
 • Het recht om vergeten te worden. Op verzoek van gebruikers en bezoekers kunnen alle berichten van de gebruiker/bezoeker verwijderd worden


Aansprakelijkheid

Het moderatorteam verklaart bij dezen geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud, juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de geplaatste berichten. Het moderatorteam behoudt zich het recht voor om berichten te verwijderen hetzij aan te passen, indien dat voor naleving van deze gebruiksovereenkomst noodzakelijk is.

De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn of haar berichten. Eventuele kosten ten gevolge van onbehoorlijk forumgebruik (bijvoorbeeld door schending van auteursrecht), zullen worden doorberekend aan de eindgebruiker.


Overige bepalingen

Het Nederlands recht is van toepassing op onze huisregels. In situaties waarin de huisregels niet voorzien beslist het moderatorteam.
Discussie over het beheer en/of het uitgevoerde beleid wordt niet op scannerforum.nl gevoerd en is zodoende ook niet mogelijk.

Versie: Mei 2018